Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voor al onze verkopen gelden onderstaande verkoopsvoorwaarden, tenzij wij schriftelijke afwijkende voorwaarden aanvaarden. De koper wordt geacht deze te kennen en te aanvaarden.

*lndien een bepaling van de onderhavige voorwaarden onverenigbaar mocht blijken met de Algemene Aankoopwaarden van de afnemer, dan gelden alleen onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De aanvaarding van bestelformulier of het zenden van een orderbevestiging doen aan deze regel geen afbreuk.

*Behoudens strijdige bepalingen worden onze offertes vrijblijvend gegeven en zijn de aangeduide prijzen slechts geldig bij de aanvaarding van de verkoop.

*De inontvangstneming van de goederen sluit tevens hun aanvaarding. Geen enkele klacht zal nog ontvankelijk zijn indien de grieven niet nauwkeurig zijn bekend gemaakt via een aangetekend schrijven verstuurd binnen de 48 uren na inontvangstname.

*Omwisseling van goederen gebeurt uitsluitend binnen de 24 uur na aankoop. De verkoper behoudt zich het recht voor beschadigde of uit hun verpakking gehaalde goederen te weigeren.

*Elke klacht betreffende een factuur dient insgelijk schriftelijk en aangetekend te worden geformuleerd binnen de 3 dagen na de ontvangst ervan, zoniet wordt de koper geacht deze factuur aanvaard te hebben.

*Het formuleren van een klacht geeft de koper geenszins het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.

*De overdracht van eigendom van de goederen geschiedt slechts na algehele betaling van de factuur, De geleverde goederen die niet betaald werden, kunnen opgeeist worden en de gestorte voorschotten dienen om het verlies bij herverkoop te vereffenen.

*Goederen die niet in de algemene stock zijn opgehouden en bijgevolg op vraag van de koper speciaal worden aangekocht, worden niet teruggenomen.

*Alle facturen zijn betaalbaar te Brussel, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, Wij behouden ons het recht om de goederen aan te rekenen naarmate de levering, zelfs al is deze maar gedeeltelijk.

*Bij gebreke van betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle verschuldigde bedragen onmiddeliijk opeisbaar. welke ook de vroeger toegekende betalingsfaciliteiten waren. Bij niet betaling op de vervaldag van een gedeeltelijke levering, behouden wii ons het recht voor het saldo voor de bestelling in te trekken. Elke achterstallige betaling brengt een verwijlintrest mee, gelijk aan de wettelijke intrest, vermeerderd met 2% vanaf de vervaldag en dit zonder ingebrekestelling, Elke begonnen maand wordt als een volledige aangerekend.

*Voor eender welk geschil zal steeds het Belgisch recht van toepassing zijn, Gebeurlijke geschillen van alle aard zullen vanuitsluitende territoriale bevoegdheid zijn van de rechtbank van Brussel.

*Bij gebreke van volledige betaling van de factuur op haar vervaldag wordt ze ten titel van schadevergoeding en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van €25. Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met 2%.